metodgruppen logo

Om Metodgruppen

Metodgruppen startade 2008 med Trafikverket som huvudman och med representanter från de flesta aktörerna på marknaden. Här hanterar vi metodfrågor rörande vägmaterial både konventionella provningsmetoder och funktionsbaserade metoder.

Varför en metodgrupp för vägmaterial och vägytor?

Provnings- och mätmetoder är av fundamental betydelse för kontroll och styrning av sammansättning, egenskaper och tillstånd hos obundna och bundna vägmaterial. Det är därför viktigt att vi har mätmetoder som på ett relevant sätt kan värdera materialets egenskaper och prestanda.

Provning och mätning behövs i flera led vid byggande och underhåll av vägar, gator, broar och flygfält.

Behovet av förbättring eller utveckling av metoder bedöms vara stort, bland annat för att bättre än idag säkerställa att produkten får förväntad kvalitet. Heltäckande, icke förstörande mätningar på utförda lager kan ge god information om tjocklek, homogenitet, textur och packningsgrad samtidigt som ingrepp (borrkärnor) i vägen kan minimeras.

För att minska spridningen av analysresultaten mellan olika laboratorier eller inom laboratoriet kan repeter- och reproducerbarheten hos metoder behöva förbättras. Provningsmetoder innefattar vanligtvis flera delar, t ex provberedning, provning/mätning och krav på utrustningen. En viktig faktor är också hur provtagningen utförs.

Europaharmoniseringen av produktstandarder innebär att nya provningsmetoder och kravspecifikationer införts i tekniska regelverk och anvisningar. För att kunna påverka utvecklingen av provningsmetoder och produktstandarder krävs att vi deltar aktivt i CEN-arbetet och samlar Sveriges synpunkter och erfarenheter. Det är också viktigt att vi deltar i ett nordiskt samarbete.

Inriktningsdokument Metodgruppen

Har du synpunkter på innehållet på webbplatsen är du välkomna med dina synpunkter. Allt med förhoppning om att sidan skall bli så ”matnyttig” som möjligt.

Uppdaterad 2024-02-01